Thông tin máy chủ
Thông tin chung
Phiên bản Season 6.9
Kinh nghiệm 1000x
Drop 20%
Master Experience 5x
Reset Limit Unlimited
Reset Keppoint

Commands

/reset auto Reset nhân vật.
/resetmaster Reset master.
/xoadorac Xóa thùng đồ nhân vật.
/money 999 Thay đổi lượng zen (xin zed).
/change Làm nhiệm vụ cho nhân vật.
/whisper [on/off] Enable / disable whisper.
/clearpk Rửa tội
/post [message] Gửi tin nhắn toàn sever.
/str [points] Cộng điểm Strength.
/addagi [points] Cộng điểm Agility.
/addvit [points] Cộng điểm Life.
/addene [points] Cộng điểm Energy.
/addcmd [points] Cộng điểm Command.
/requests [on/off] Enable / disable requests in-game.

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:S14
Experience:10x
Drop:20%
Tổng số tài khoản:197
Tổng số nhân vật:286
Tổng số bang hội:4
Đang trực tuyến:4

Top Level+

PlayerLevel
ThietBinh1,400
MGTeste405
G4MuNet400